Happy Guru Purnima🙏

Sharing some thoughts on the auspicious occasion of Guru Purnima.... Happy Guru Purnima Wishes to all 🙏                                      गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।                                      गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः || … Continue reading Happy Guru Purnima🙏